Verenigingen en fondsen

Verenigingen en fondsen

In Nederland zijn er vele verenigingen en fondsen die blinden en slechtzienden ondersteunen. Hieronder treft u een overzicht aan van deze verenigingen.

 • ANVVB
  Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid, inclusief adressenlijst van organisaties voor visueel gehandicapten (het gele boekje).
  Werkgebied: Heel Nederland
  Doelgroep: Organisaties, uitsluitend oogheelkundig wetenschappers 
  Bijzonderheden: Vrijwel uitsluitend ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek zoals ophthalmogenetica en oogheelkundige immunologie.
 • Christelijke Stichting tot Praktisch Hulpbetoon aan Visueel Gehandicapten van Alle Gezindten/ Fonds Zutphen
  De stichting heeft ten doel naar vermogen hulp te verlenen aan visueel gehandicapten van alle gezindten in allerlei vorm.
 • Doen

 • Doen
  De missie van DOEN is werken aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen.
  Stichting DOEN ondersteunt zowel kleine als grote initiatieven die bijdragen aan een kleurrijke en leefbare samenleving. Zij richt zich met name op initiatieven die zowel een actief ondernemend als een duurzaam karakter hebben. Bij de uitvoering hiervan ligt de nadruk op de zelfwerkzaamheid van personen of organisaties die de initiatieven organiseren.
 • Duim omhoog

 • Gelderse Blinden Stichting
  Werkgebied: Heel Nederland en beperkt internationale projecten
  Doelgroep: Organisaties en particulieren
  Bijzonderheden: De materiële hulp aan blinden en slechtzienden waaronder mede begrepen de steun aan instellingen op het gebied van blindenzorg en het bestrijden van oogziekten.
 • Groningse Blindenstichting
  Werkgebied: De drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe
  Doelgroep: Organisaties en particulieren
  Bijzonderheden: Biedt financiële ondersteuning aan blinden en slechtzienden en instellingen die werken met en voor de doelgroep.
 • HandicapNL
  HandicapNL zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven! Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer; HandicapNL wil een samenleving zonder drempels creëren waar iedereen kan meedoen.
  Natuurlijk hoort iedereen erbij, dat vinden we allemaal. Toch is het voor veel mensen niet zo vanzelfsprekend. Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Tel daarbij de mensen om hen heen en je realiseert je dat we het hier over een belangrijk deel van de Nederlandse samenleving hebben. Maar is hun rol net zo gelijkwaardig als hun aantal doet vermoeden?
  Heb je met een handicap net zoveel kansen op de arbeidsmarkt? Kun je je leven leiden als ieder ander? Krijgen mantelzorgers wel de juiste ondersteuning in hun dagelijkse zorg? Helaas moeten we deze vragen nog veel te vaak met ’nee’ beantwoorden. Wij vinden dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen. Laten we samen het verschil maken.
 • Tekst: alsjeblieft

 • Katholieke Blindenzorgvereniging St Antonius van Padua
  Werkgebied: De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren
  Doelgroep: Particulieren en organisaties
  De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke, culturele, maatschappelijke en materiële belangen van blinden en slechtzienden met name doch niet uitsluitend in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland beneden de grote rivieren en voorts het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • KSBS

 • Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
  KSBS
  De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden werft sinds 1887 fondsen om blinde en slechtziende mensen meer kansen te bieden in het leven. Kansen op goed onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. En zo beter mee te kunnen doen in de samenleving. De KSBS ondersteunt daartoe projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en andere landen.
  De KSBS is tevens uitgever van De Stem van Grave, periodiek over de wereld van blinde en slechtziende mensen.
 • Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)
  LSBS.nl
  Zowel aanvragen van organisaties als particulieren. Brochure “Wat doet de LSBS? (voor u als particuliere visueel gehandicapte)” opvraagbaar.
 • Lamp knippert

 • Oogfonds
  Geeft financiële steun aan projecten ter bevordering van de positie van blinden en slechtzienden. Zij werft hiertoe gelden en ontvangt giften en donaties. Oogfonds Nederland geeft subsidies aan wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt projecten op verschillende terreinen zoals; werkgelegenheidsbevordering, mobiliteit, toegankelijkheid van informatie en informatietechnologie.
 • Oranjefonds
  Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
 • Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen
  Postbus 5292
  3008 AG Rotterdam
  telefoon: 010 – 429 80 77
  fax: 010 – 429 17 40
  Voor organisaties en projecten: regio Rotterdam in het bijzonder; landelijk en internationaal. Biedt geen rechtstreekse ondersteuning aan individuele aanvragen particulieren.
 • SeeYou

 • Wij zijn SeeYou Foundation, voorheen Light for the World Nederland en wij zetten ons al 38 jaar in voor mensen met een (visuele) beperking. Wij zien hen en helpen met oogzorg, toegang tot onderwijs en werk. Samen met hen, de lokale gemeenschap én met u. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is.
  Per 1 januari 2021 hebben we een nieuwe naam: SeeYou! We gaan als zelfstandige organisatie verder en kunnen daardoor nog effectiever, en nog dichter bij het hart van onze organisatie, opkomen voor mensen met een beperking. Dat doen we met een nieuwe naam – SeeYou- die alles zegt over onze drive: mensen met een handicap zien! 
  SeeYou heeft als onderdeel van de internationale organisatie acht jaar lang mooie, innovatieve projecten ontwikkeld waardoor we beter op konden komen voor mensen met een beperking. We zijn dankbaar voor de kansen die we hebben gekregen.

  Nu breekt een nieuwe fase aan. Doordat we buiten de internationale organisatie verder gaan, kunnen we nog meer vanuit onze christelijke waarden werken, dichter bij de mensen in de projecten staan en persoonlijker betrokken zijn bij onze partners in Afrika, Azië en Nederland. Daarnaast biedt het de kans om onszelf eenvoudiger en flexibeler te organiseren. Hierdoor kunnen we de komende jaren nog meer impact realiseren via projecten voor oogzorg en inclusie van mensen met een handicap.
  SeeYou foundation

 • Skanfonds
  Skanfonds steunt projecten op het gebied van zorg en welzijn, zingeving en/of spiritualiteit. Een bijzondere vorm van ondersteuning zijn de Social Investments. Dit is een vorm van steunverlening waarbij non-profit organisaties een bijdrage krijgen voor de kosten die zij maken in de startfase. Wij willen graag iets betekenen voor organisaties die zich inzetten voor allochtonen, verslaafden, mensen met een handicap of trauma, jeugdigen, vluchtelingen, ouderen, ex-gedetineerden, zieken en mensen die weinig te besteden hebben.
 • Stichting Blindenbelangen Grave
  Willem Jacobstraat 32
  5361 BB Grave
  telefoon: 0486 – 472690
  Uitsluitend de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Alleen subsidies voor individuele hulp aan blinden en slechtzienden en aan blindeninstellingen in genoemd gebied. Aanvragen uitsluitend schriftelijk.
 • Stichting Blinden-penning, Oogcontact Amsterdam
  Baron G.A. Tindalplein 1
  1019 TW Amsterdam
  telefoon: 020 – 470 36 44

  In 1865 werd in Amsterdam onder de naam Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden een blindenwerkplaats opgericht. Deze werkplaats heeft meer dan honderd jaar bestaan. Vanuit dit particuliere initiatief is in 1915 Stichting Blinden-Penning voortgekomen. De laatste drie decennia is Blinden-Penning vooral actief geweest als fonds en activiteitencentrum voor volwassenen met een visuele beperking in Amsterdam. Beter passend bij de huidige tijd en werkzaamheden wordt sinds november 2023 voor al onze cliëntgerichte activiteiten de naam Oogcontact Amsterdam gebruikt.

  Oogcontact Amsterdam heeft in gebouw ‘The Whale’ in het Oostelijk Havengebied een gezellig activiteitencentrum. Hier kunnen mensen met een visuele beperking uit Amsterdam en de regio wekelijks deelnemen aan verschillende groepsactiviteiten en met elkaar in contact komen. De activiteiten zijn zoveel mogelijk aangepast aan de individuele wensen en behoeften van de blinde en slechtziende bezoekers. Vervoer van en naar de activiteiten kan onder voorwaarden door Oogcontact Amsterdam worden geregeld.

 • Stichting Blindenzorg St. Lucia
  Vlierstraat 14,
  8171 BC Vaassen
  e-mail: sintlucia@planet.nl
  De stichting kan – in beperkte mate – voorzien in noodzakelijke behoeften die niet zelf bekostigd kunnen worden en waarvoor geen beroep op reguliere instanties (bijvoorbeeld zorgverzekeraar of Algemene Bijstandswet) kan worden gedaan. De stichting richt zich voornamelijk op aanvragen door of namens individuele visueel gehandicapten.
 • Stichting Blindenhulp

 • Stichting blindenhulp
  Zowel aanvragen van organisaties als particulieren. Een lening of kwartaaluitkering voor on- en mindervermogenden is mogelijk.
  Het doel van de Stichting Blindenhulp is het verstrekken van een eenmalige gift, periodieke uitkering of een lening aan:
  • personen in Nederland met een visuele handicap die steun behoeven, ongeacht gezindte of leeftijd
  • in Nederland gevestigde instellingen die (in)direct werkzaam zijn ten behoeve van visueel gehandicapten zoals:
  – de voorkoming, bestrijding en/ of genezing
  – De revalidatie
  – het verrichten van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek
  • personen in Nederland die (in)direct werkzaam of in opleiding zijn ten behoeve van visueel gehandicapten.
 • Stichting licht en liefde
  Hulpverlening aan visueel gehandicapten hoofdzakelijk in de provincie Limburg. Honoreert onder andere aanvragen ten behoeve van vakantiebegeleiding vanuit het eigen vakantiefonds. Subsidieert hulpmiddelen, waaronder computers. Subsidieert specifieke aanvragen die door de bekende instanties niet worden gehonoreerd. Aanvragen worden beoordeeld door de toetsingscommissie.
 • Laptop

 • Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden
  Amersfoortsestraatweg 180
  1272 RR Huizen
  telefoon: 035 – 698 57 11
  fax: 035 – 693 84 56
  Beperkte financiële ondersteuning van individuele personen en kleinschalige projecten ten behoeve van slechtziende en blinde mensen in Nederland en daar buiten.
 • SZBS / Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden
  Financiële ondersteuning voor Zeeuwse blinden en slechtzienden
 • Happy holidays

 • Vereniging Christelijk Blindencentrum Sonneheerdt
  Sonneheerdt
  De Vereniging Sonneheerdt richt zich op projecten rondom arbeid en wonen. Biedt geen ondersteuning aan individuele aanvragen. Specifieke richtlijnen bij Sonneheerdt opvraagbaar.
 • VSB fonds

 • VSB fonds
  Het VSB fonds wil kunnen inspringen op behoeften en ideeën die binnen de Nederlandse maatschappij leven. Hierbij wordt een brede blik gehanteerd: zorg & welzijn, natuur & milieu, kunst & cultuur en sport & vrije tijd. Inspiratiebron in dit kader blijft de oorsprong van het VSB fonds: de spaarbanken. Banken die vanaf het begin van de 19de eeuw niet alleen de spaarzin bevorderden, maar ook geld beschikbaar stelden voor maatschappelijke doelen.
 • ziezo
  Dé beurs met hulpmiddelen en advies voor blinden en slechtzienden
 • Zonnebloem

 • Zonnebloem
  Aandacht is een mensenrecht; Nationale vereniging de Zonnebloem
  De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te trekken, levert de Zonnebloem een plezierige impuls aan hun leven.

Zie ook mijn pagina met Goede doelen waaronder andere verenigingen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Links