Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Belangenorganisaties zijn goed vertegenwoordigd in Nederland. Zowel landelijke als lokale belangenorganisaties heb ik geprobeerd weer te geven op deze pagina.

 • Balans
  Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.
 • ECIO
  ECIO is een service- en informatiepunt voor de onder­wijs­instellingen. Ze beantwoorden de onder­steunings­vragen vanuit de onderwijs­instellingen en verzorgen o.a. deskundigheidsbevordering voor de instellingen. Inclusief onderwijs, toegankelijkheid en ruimte voor diversiteit zijn geen keuzes meer. Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is moet elke onderwijsinstelling hiermee aan de slag, van beleid tot praktische oplossingen. ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo hierbij. Zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen dus. Zonder belemmeringen.
 • FOVIG, Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten
  Postbus 110
  5120 AC Rijen
  telefoon: 079 351 11 18, secr. Fovig
  e-mail: info@FOVIG.nl”
 • Helen Keller Stichting
  Stichting die de belangen bevordert en behartigt van het welzijn voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland.
  Telefoon: 010 240 98 01
  Teksttelefoon: 010 24 09 800
  E-mail: postbus@helenkeller.nl
  Website: helenkeller.nl
 • JongPit
  JongPit Community
  JongPIT is een stichting voor én door jongeren met een chronische aandoening of beperking.
  JongPIT heeft een nieuwe online community voor jongeren van 15 t/m 30 jaar met een chronische aandoening of beperking gelanceerd! In deze community kunnen de jongeren vragen stellen, ervaringen delen en contact maken met anderen die begrijpen wat voor impact het hebben van een chronische aandoening of beperking heeft. De community wordt beheerd door ervaringsdeskundige jongeren.
 • Kentalis
  Al meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.
  We zijn er voor cliënten en leerlingen, maar we zijn er ook voor hun omgeving. Graag helpen en informeren we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties.
  Man houdt hand achter oor
  Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. Onze klanten krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de taal en communicatie. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Door kennis te ontwikkelen, toe te passen en te delen, verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.
 • Iederin
  Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn erbij aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ze behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

  Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte.
  Iederin
 • Jantje Beton
  Jantje Beton vindt het heel belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd spelen. Wanneer kinderen spelen, hebben ze op het moment zelf veel plezier. Daarnaast doen ze ook allerlei indrukken en ervaringen op die essentieel zijn voor hun ontwikkeling. Daarom besteden wij veel aandacht aan kinderen die door omstandigheden in de verdrukking dreigen te komen. Juist deze kinderen wil Jantje Beton voorbereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. Door kinderen samen te laten spelen, leren ze samenleven!
 • Mee
  MEE maakt meedoen mogelijk. Ondersteuning bij leven met een beperking.
 • Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtziendenbond (NCB)
  De NCB is de Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging. Deze landelijke vereniging is opgericht in 1924, onder de naam ‘Nederlandse Christelijke Blindenbond’. Iedere blinde of slechtziende die instemt met haar grondslag, kan lid worden. De NCB heeft een verenigingsbestuur , wat het beleid in hoofdlijnen uitzet en zorg draagt voor een gezonde financiële positie
  In artikel 4 van de statuten staat: ‘De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van visueel gehandicapten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder’. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar leden onderling contact kunnen hebben.

  Het Louis Braille Fonds is in het leven geroepen door de NCB. Visueel gehandicapten maken gebruik van aangepaste leesvormen, zoals braille, groot-letter, gesproken of webbox. Dit fonds heeft ten doel aan haar leden lectuur zoals bijbels, liedboeken, e.d. tegen een gelijkwaardige prijs beschikbaar te stellen ten aanzien van lectuur voor zienden.

  De NCB heeft voor haar leden de stichting Recreatie opgericht. Op aanvraag kan een korting worden verleend op pensionprijs van het vakantiecentrum Dennenheul te Ermelo of andere door de NCB te bevorderen recreatiemogelijkheden.

  Talmastraat 85 D
  3038 SP Rotterdam
  Telefoon: 010 – 466 54 54
  Website: ncb-belangen.nl

 • Niets over ons zonder ons
  Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Dit verdrag is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en participatie. Meedoen is een mensenrecht.
  Het VN-verdrag Handicap uitvoeren kan niet zonder ervaringsdeskundigen. Sterker nog de rijksoverheid, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen moeten bij het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap ervaringsdeskundigen betrekken.
  Wat komt daarbij kijken? Hoe pak je dat als gemeente of organisatie aan? En hoe word je een goede ervaringsdeskundige?
  Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

  Vragen over ervaringsdeskundigheid en het VN-verdrag Handicap?
  Bel 085 400 04 60 of mail advies@iederin.nl

 • NPCF
  Patiëntenfederatie NPCF is een samenwerkingsverband van dertig (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties. De NPCF zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg.
  Een belangrijke doelstelling is transparantie in de zorg, zodat patiënten in staat worden gesteld om de juiste keuze te maken. Dankzij de inbreng van zo’n 20.000 leden van het NPCF-zorgpanel, de vragen en ervaringen die patiënten melden bij de NPCF-Zorglijn en de beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl heeft patiëntenfederatie NPCF in beeld wat volgens patiënten goed gaat in de zorg en wat er beter kan.
  Met die informatie en met de vakkennis die de NPCF in huis heeft, oefent zij namens iedereen die nu of in de toekomst zorg nodig heeft, invloed uit op het beleid binnen de gezondheidszorg. Daarmee geeft patientenfederatie NPCF patiënten een stem, in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar, en in het nieuws.
 • NSGK
  Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
  De NSGK helpt kinderen en jongeren tot 30 jaar in Nederland, met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of met een chronische ziekte, zodat zij met hun beperking toch volwaardig kunnen leven. De NSGK is onafhankelijk en kan haar werk doen dankzij giften en donaties.
 • Onderdak
  Ondersteuning van mensen met handicap in Dronten e.o.
 • Oogvereniging
  De Oogvereniging is een bundeling van Viziris, het DoofBlindennetwerk, FOVIG, Glaucoomvereniging, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Retina Nederland en Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers.
  Contactgegevens van de Oogvereniging:
  Postbus 2344
  3500 GH Utrecht
  Telefoon: 030 2992878
  Mail: info@oogvereniging.nl
  Volgen op Twitter: @oogvereniging En de Ooglijn op @ooglijn

  Op de site treft u onder andere de volgende patiëntengroepen:
  Albinisme, Oor en Oog, glaucoombelangen, Loa/L.H.O.N, PXE, Retina en Uveïtis.
  Eveneens worden themagroepen door de Oogvereniging vertegenwoordigd. Themagroepen binnen de Oogvereniging werken structureel aan een bepaald onderwerp.
  Voorbeelden hiervan zijn Geleidehondgebruikers, Open oecumenische gemeenschap, Ouders van kinderen met een visuele handicap, Jongeren en studenten en Oud-revalidanten.

  Daarnaast zijn er de Regiogroepen.
  Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Drenthe, Friesland, Gooi, EEmland en Flevoland, Groningen, Haaglanden, Leiden, Noord- en Midden-Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, Noordwest, rotterdam eo, Twente/Oost-Gelderland, Utrecht, West-Overijssel Veluwe en Zuid-Limburg.

 • Realistenacademie 2.0
  Een gelijkwaardige arbeidsmarkt is waar we van dromen. De realiteit wijst echter uit dat we daar nog niet zijn. Om van deze droom werkelijkheid te maken is het van groot belang dat de beeldvorming rondom jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt verandert. Om dit te bereiken moeten niet alleen jongeren met een beperking bewust worden van hun mogelijkheden en vaardigheden, maar ook – en misschien vooral – de rest van de maatschappij.
 • OTwee, gefuseerd met GGMD
  OTwee is een zorginstelling met expertise op het gebied van de beperking in horen en zien. Het aantal mensen dat hierin beperkt is, groeit. OTwee vergroot de mogelijkheden van mensen die beperkt zijn in horen en zien en biedt zorg en trainingen.
 • Stinafo samen voor het gehandicapte kind
  Stinafo zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte in Nederland. Stinafo ondersteunt o.a. hulpaanvragen voor de doelgroep, helpen met aangepast vervoer, leer- en hulpmiddelen.
 • Vilans
  Vilans is een kenniscentrum uit Nederland dat de levenskwaliteit van mensen met beperkingen verbetert. Zij bieden praktische kennis over langdurende zorg, welzijn en wonen. Ze helpen aanbieders van producten en diensten op het terrein van langdurende zorg, welzijn en wonen hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van mensen met beperkingen en hun naasten. Vilans werkt vanuit een integrale benadering: alle aspecten van leven met en zorgen voor mensen met een functiebeperking komen aan bod. Sinds 2 oktober ’07 heeft Vilans ook een webwinkel geopend. In deze webwinkel vindt u alle producten van Vilans: van boek tot dvd, van brochure tot keuzewijzer en rapport. Veel producten zijn kosteloos te downloaden.
 • Zet, Stichting (Noord-Brabant)
  Bezoekadressen: Spoorlaan 460 en Willem II-straat 23
  Postbus 271
  5000 AG TILBURG
  Telefoon 013 544 14 40
  Fax 013 544 06 05
  Mail: info@zet-brabant.nl Mail
  Website: zet-brabant
  Zet is het centrum voor maatschappelijke ontwikkelingen in Noord-Brabant.
  Zet brengt partijen samen die zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht fysieke of andere beperkingen. Centraal staat voor ons de eigen inbreng van kwetsbare én weerbare burgers.

Regionale en lokale belangenorganisaties

 • Alphens Platform Gehandicaptenbeleid
  Postbus 559
  2400 AN Alphen aan den Rijn
  Telefoon: 0172 – 490 900
  E-mail: info@stichtingapg.nl
 • Amersfoort, Gehandicapten en Patiënten Platform -, (GPPA)
  p/a Pastorielaan 172
  3828 EW Hoogland
  Telefoon: 033 – 455 46 57
  E-mail: secr@gppa.nl
 • Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG)
  Trans 6
  6811 HR Arnhem
  Telefoon: 026 – 389 44 88
  Fax: 026 – 389 49 42
  E-mail: info@apcg.nl
  Website: www.apcg.nl
 • Breda gelijk
  Platform voor mensen met beperkingen en mantelzorgers
  Nieuwe Prinsenkade 22
  4811 VC Breda
  Telefoon:
  Gwen van der Meer 06 1999 9374
  Jeanet Notten 06 1999 9385
  Email: info@breda-gelijk.nl
  Website: Breda gelijk
 • Driebergen, Platform Patiënten & Gehandicapten –
  Postbus 44
  3970 AA Driebergen
  Telefoon: 0343 – 517 181
  E-mail: j.h.fock@planet.nl
 • Eindhoven, Stichting Platform Gehandicaptenbeleid -, (PGE)
  Kronehoefstraat 21-29
  5612 HK Eindhoven
  Telefoon: 040 – 243 76 57
  E-mail: pge@dse.nl
 • Elburg, Stichting Gehandicapten Beraad –
  C.W.A. de Jonghweg 3
  8084 AL ’t Harde
  Telefoon: 0525 – 652 261
  E-mail: hardhuis@tref.nl
 • Emmen, Overleg- en SamenwerkingsOrgaan van Gehandicapten (OSOG)
  Laan v.d. Iemenhees 60
  7823 JK EMMEN
  Telefoon: 0591 – 620 480
  E-mail: j.kollmerhubers@planet.nl
 • Gooi- en Vechtstreek, Regionaal Beraad Gehandicapten –
  Huizerweg 54
  1402 AD Bussum
  Telefoon: 035 – 642 21 96
  Fax: 035 – 642 20 83
  E-mail: rbgehandicapten@hetnet.nl
 • Hardinxveld-Giessendam, Gehandicaptenplatform
  Peulenlaan 140
  3371 XR Hardinxveld-Giessendam
  Telefoon: 0184 – 610 845
  E-mail: Adrie.teeuw@zonnet.nl
 • ‘s-Hertogenbosch, Gehandicapten Platform –
  St. Teunislaan 3
  5231 BS ‘s-Hertogenbosch
  Tel.: 073 – 691 14 70
  Fax: 073 – 691 14 75
  E-mail: info@gehandicaptenplatforms-hertogenbosch.nl
 • Moerdijk, Stichting Gehandicaptenplatform ‘De Kernen’ Gemeente –
  Koningin Emmastraat 41
  4793 CC Fijnaart
  Telefoon: 0168 – 463 681
  Fax: 0168 – 463 681
  E-mail: dekernen@hetnet.nl
 • Noordoostpolder, Stichting Belangenbehartiging Gehandicapten – (SBGN)
  Postbus 207
  8300 AE Emmeloord
  Telefoon: 0527 – 616 960 of 0527 – 699 108
 • Rotterdam, Vereniging van Gehandicapten Organisaties
  P/a MEE Rotterdam
  Postbus 21217
  3001 AE Rotterdam
  Telefoon: 010 – 282 11 11
  Fax: 010 – 282 11 86
  Teksttelefoon: 010 – 414 38 92
  E-mail: info@meerotterdam.nl
  Website: Mee Rotterdam Rijnmond
 • Toegankelijk Tilburg
  Postbus 1443
  5004 BK Tilburg
  Telefoon: 06 – 17 75 79 91
  e-mail: bureau@toegankelijktilburg.nl
  Website: www.toegankelijktilburg.nl
  Toegankelijk Tilburg is een vereniging die de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke handicap behartigt in de gemeente Tilburg.
 • Utrecht, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten – (SOLGU)
  Australiëlaan 14e
  3526 AB Utrecht
  (Tekst)telefoon: 030 – 280 32 86
  Fax: 030 – 280 38 31
  E-mail: info@solgu.nl
  Website: www.solgu.nl
 • Venray, Gehandicapten Platform – (GPV)
  Postbus 503
  5800 AM Venray
  Telefoon: 0478 – 511 873
  Fax: 0478 – 510 762
  Gehandicaptenplatform Venray
  Het GPV signaleert en inventariseert knelpunten en maakt zich sterk om hiervoor oplossingen te vinden, onder andere door overleg met de gemeente of andere instanties.
  De kracht van het GPV is het opkomen voor de algemene belangen van mensen met een beperking, door het geven van advies. Het GPV geeft op diverse terreinen adviezen aan de gemeente Venray. Het treedt in overleg met organisaties, instanties en instellingen die werkzaam zijn op het terrein van hulp- en zorgverlening aan mensen met een handicap of chronische ziekte. Het gaat hierbij om wonen, vervoer, werken, inkomen, opleidingen, toegankelijkheid, ontspanning en andere zaken.
 • Zorgbelang Brabant
  Zorgbelang Brabant is een vereniging van ruim 360 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Brabant. Zorgbelang Brabant biedt u informatie over zorg en welzijn en onafhankelijke klachtenopvang. Wij komen op voor de collectieve belangen van gebruikers van zorg in Brabant en werken resultaatgericht aan een aantal speerpunten, dat door de gezamenlijke lidorganisaties is vastgesteld. Wij werken op provinciaal niveau, maar veelal ook op lokaal of subregionaal niveau en werken daarbij samen met vele andere organisaties.
 • Zorgwijzer
  Op Zorgwijzer kun je verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op basis van verschillende parameters, zoals dekking, zorgkeuze, eigen risico, premie en klantbeoordelingen. Bovendien tonen wij de vergoedingen van alle zorgverzekeraars en vind je meer informatie over het Nederlandse zorgstelsel.

  Op de subpagina Zorgwijzer/handicap vind je een kennisdossier over handicap en chronische ziekte;
  Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten. Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen.

 • Mijn Leven 2.0

 • Mijn Leven 2.0 is het digitale platform in de provincie Utrecht over leven met een ziekte of fysieke beperking.
  Bij Mijn Leven 2.0 is iedereen welkom die inspiratie kan gebruiken, of inspiratie wil delen. Het maakt niet uit of je kort of lang leeft met een beperking en of je beperking zichtbaar of onzichtbaar is. Ons motto is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkijken’ mag!
  De inspiratie is universeel, maar de focus is lokaal.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Links