Microsoft start Raad van Anders, een denktank bestaande uit 30 mensen met een beperking.

Raad van Anders

Als het aan het kabinet ligt, heeft vanaf 2015 in ieder bedrijf vijf procent van het personeel een (arbeids-) handicap. Het plan doet de wenkbrauwen zowel in de politiek als het bedrijfsleven fronsen.

Vragen worden gesteld als: is een quotum de enige manier om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen? Of is er gewoon iets mis met de manier waarop het bedrijfsleven naar mensen met een beperking kijkt?

Microsoft Nederland loopt alvast vooruit op de troepen met de discussie.
Sinds maandag vier maart hebben ze een speciale denktank over het thema, bestaande uit dertig mensen met een beperking: de Raad van Anders. Zij gaan op een praktische manier kijken hoe het bedrijf toegankelijker wordt voor werknemers met een handicap. Ook de Oogvereniging is hierbij betrokken.

(Bron: Nieuwsbrief Oogvereniging)

Van de site van Microsoft:
Nederland telt ongeveer 4 miljoen mensen met een beperking, variërend van een visuele, auditieve of lichamelijke handicap tot dyslexie en epilepsie. Dat is maar liefst 25 procent van de bevolking. Het potentieel van deze groep zal in de toekomst hard nodig zijn; door de krimpende arbeidsmarkt ontstaat er een andere vraag naar arbeidskrachten. Aansluitend wil de regering een quotum invoeren voor grote bedrijven: 5% van het totale personeel moet bestaan uit iemand met een arbeidsbeperking. Belangrijker; organisaties die diversiteit tot norm hebben verheven, zijn productiever en creatiever. Tijdens de vijfde Raad van Anders onderzoekt Microsoft met externe experts en ervaringsdeskundigen wat bedrijven kunnen veranderen om als werkgever toegankelijker te worden voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

Meer lezen op De normaalste zaak. De Raad van anders lijkt inmiddels opgeheven!

6 reacties

 1. Gehandicaptenquotum is geen goed systeem

  DEN HAAG – Het quotum voor gehandicapten dat het kabinet wil invoeren, is geen goed systeem om mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te helpen. Het systeem in Duitsland, waarop het plan van het kabinet is gebaseerd, is bedoeld als oplossing voor een heel ander probleem dan het Nederlandse. Dat zegt René Paas, voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke managers van sociale diensten.
  VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord afgesproken dat 5 procent van het personeelsbestand van grote bedrijven vanaf 2015 uit arbeidsgehandicapten moet bestaan.
  René Paas na een werkbezoek aan de oosterburen: “Het Duitse systeem is onvergelijkbaar. Ze houden vooral mensen aan het werk die arbeidsongeschikt dreigen te worden.” In de Nederlandse plannen gaat het quotum juist gelden voor mensen die door hun verstandelijke of lichamelijke beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.
  Paas: “Maar die werkloze gehandicapten krijgen ook in Duitsland meestal geen baan.”
  Hij pleit voor een andere oplossing, zoals het fiscaal belonen van bedrijven die arbeidsbeperkten aannemen. Deze maand blijkt of het quotum van tafel gaat.

  (Bron: AD 11-03-13)

 2. Participeren ondanks of dankzij quotum

  Hoewel de Participatiewet nog door de Tweede en Eerste Kamer behandeld wordt, zijn de hoofdlijnen van de wet die op 1 januari 2014 in werking treedt, bekend. Hoe gaat het uitpakken?

  Eén regeling

  Net als in de voorloper, de wet Werken naar Vermogen die verleden jaar controversieel werd verklaard, voegt de Participatiewet de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen.
  Het grote verschil met de wet Werken naar Vermogen is dat de Participatiewet geen gevolgen heeft voor mensen die nu aangewezen zijn op de Wajong en Wet sociale werkvoorziening. Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om in de WSW in te stromen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van beschutte werkvormen voor diegene die daarop zijn aangewezen, naar verwachting 30.000 mensen op termijn. Voor degene die niet in staat zijn betaalde arbeid te verrichten bestaan andere vormen van maatschappelijke participatie. Deze vorm van ondersteuning wordt voornamelijk vanuit de WMO vormgegeven. Gemeenten krijgen de vrijheid om zelf beleidsmaatregelen te ontwikkelen.

  Quotumregeling

  Werkgevers met meer dan 25 medewerkers worden verplicht 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Deze maatregel gaat 1 januari 2015 in. Bedrijven krijgen 6 jaar de tijd om te groeien naar een quotum van vijf procent van hun totale personeelsbestand. Instrumenten als een mobiliteitsbonus, loondispensatie en de no risk polis kunnen ondersteunend zijn aan dit quotum.
  Ondanks aandringen van de oppositie houdt het kabinet vast aan haar plan om de quotumregeling in een aparte wet vast te leggen. Als reden hiervoor geeft staatssecretaris Jetta Klijnsma aan dat het tijd vergt om de regeling goed in te vullen en het biedt werkgevers meer tijd om zich hierop voor te bereiden. De quotumregeling wordt dus geen onderdeel van de Participatiewet, die een jaar eerder ingaat.

  Reactie Bartiméus

  Diane Massaar, Manager Bartiméus Expertisecentrum Werken: “Onder werkgevers bestaat veel weerstand tegenover de quotumregeling. Volgens VNO-NCW leert de geschiedenis dat iedere vorm van quotering mislukt. Ondernemers regelen dit liever zelf. Als goed werkend voorbeeld wordt vaak verwezen naar het Duitse model, maar ook daar blijkt een aantal ondernemers geen moeite te hebben met het betalen van de boete, om onder het quotum uit te komen. Het kan toch niet zo zijn, dat we straks een uitpuilende pot met geld van boetes krijgen, terwijl arbeidsgehandicapten zonder werk blijven!? Jetta Klijnsma deed onlangs een oproep aan alle ondernemers om mee te denken over alternatieven. Want zou het niet veel prettiger zijn wanneer partijen elkaar weten te vinden, zonder al te veel overheidsbemoeienis en het quotum niet meer noodzaak is?”

  Het wetsvoorstel Participatiewet wordt in het voorjaar aan de Tweede Kamer aangeboden.

  (Bron: Bartiméus.nl )

 3. Zojuist gelezen:
  Microsoft start Raad van Anders om inzichten te verkrijgen en obstakels weg te nemen

  Wat is er nodig zodat mensen met een arbeidshandicap volwaardig kunnen participeren?

  Nederland telt ongeveer 4 miljoen mensen met een beperking, variërend van een visuele, auditieve of lichamelijke handicap tot dyslexie en epilepsie. Dat is maar liefst 25 procent van de bevolking. Het potentieel van deze groep zal in de toekomst hard nodig zijn; door de krimpende arbeidsmarkt ontstaat er een andere vraag naar arbeidskrachten. Aansluitend wil de regering een quotum invoeren voor grote bedrijven: 5% van het totale personeel moet bestaan uit iemand met een arbeidshandicap. Belangrijker; organisaties die diversiteit tot norm hebben verheven, zijn productiever en creatiever. Tijdens de vijfde Raad van Anders, die vandaag van start gaat, onderzoekt Microsoft met externe experts en ervaringsdeskundigen wat bedrijven kunnen veranderen om als werkgever toegankelijker te worden voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

  Eens per jaar grijpt Microsoft een sociaal vraagstuk aan om de werkwijze van de eigen organisatie tegen het licht te houden en kritisch te laten beoordelen door externen die participeren in de Raad van Anders. Deze Raad van Anders, bestaande uit eigen medewerkers, vertegenwoordigers van werkgeverorganisaties, koepelorganisaties, werknemersorganisaties, ondernemers en mensen met een beperking, buigt zich over de vraag:

  Zijn wij als organisatie – ervan uitgaande dat 25% van de Nederlandse bevolking op enigerlei wijze een beperking heeft – in staat om deze groep volwaardig vanuit hun eigen talent te laten participeren binnen Microsoft Nederland? Zo nee, welke barrières zijn er en hoe kunnen we die slechten?

  ‘We moeten ons keer op keer afvragen hoe we het arbeidspotentieel van álle mensen in Nederland volwaardig inzetten; door te innoveren in de manier waarop we werken. Als Microsoft Nederland willen we graag kijken naar deze vormen van sociale innovatie en de rol die informatietechnologie daarbij speelt,’ zegt Gonnie Been van Microsoft, bedenker en drijvende kracht achter de Raad van Anders.

  Toegankelijkheid is geen nieuw thema voor Microsoft. ‘Technologie zit in het hart van ons bedrijf en door middel van technologie worden al veel grenzen opgeheven. Als je met iemand online vergadert en je bureaublad deelt, merk je niet of die persoon een beperking heeft,’ zegt Gonnie Been.
  Microsoft ontwikkelt, samen met partners, wereldwijd toepassingen die fysieke grenzen helpen overbruggen. Zo zijn er toepassingen met Kinect om mensen met een fysieke beperking spelenderwijs zeer specifieke trainingen te geven. Medio 2012 zorgde Microsoft er samen met een aantal partners voor dat zeven grote bedrijven in Nederland het ‘Verdrag van Schiphol’
  ondertekenden, waarbij zij zich committeerden aan het toegankelijk maken van de eigen websites. Om te beoordelen of websites toegankelijk zijn, stelde Microsoft gratis software ter beschikking om de test te doen, onder het motto Kleed je site uit. De Raad van Anders is de volgende stap op het gebied van toegankelijkheid en draagt de naam ‘Iedereen is er’.

  Pers is van harte welkom om de Raad van Anders bij te wonen.

  Verslag sessie 4 maart:
  http://www.microsoft.com/netherlands/raadvananders/iedereen-is-er.html#video13

  Verslag sessie 18 maart:
  http://www.microsoft.com/netherlands/raadvananders/iedereen-is-er.html#video13

  Voor meer info: http://www.toegangvooriedereen.nl/

 4. Mijn mening:
  Het idee erachter zal wel goed zijn en voor grotere bedrijven. Laten we zeggen hele grote bedrijven zoals banken en verzekeringen vind ik ook wel dat ze iets meer maatschappelijke verantwoordelijkheid mogen nemen. Voor kleinere bedrijven onder de 100 man lijkt het me lastig om per se rekening te moeten houden met een quotum.
  Ik vraag me ook af hoe ze dit willen gaan afdwingen?

 5. Ben het wel met je eens. Nu vraag ik me af wat precies de definitie van een arbeidshandicap is. Tenslotte kan het best zo zijn dat een bedrijf werknemers in dienst heeft met een arbeidshandicap zonder het te weten. Niet alle beperkingen zijn zichtbaar en niet iedereen zal/wil er melding van maken.

 6. Alternatief voor quotum bekend

  Het quotum is van de baan. Er komt een alternatieve regeling voor in de plaats, waarbij werkgevers 100 duizend mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan helpen en de overheid 25 duizend mensen. Dit is het gevolg van het akkoord dat de sociale partners en het kabinet gisteren hebben bereikt.

  De streefgetallen worden in 2026 bereikt. Dit is duidelijk later dan wat was afgesproken bij de quotumregeling. Daarin was de streefdatum 2020. Het voordeel van dit alternatief is wel dat het draagvlak onder werkgevers veel groter is. En dus is de kans ook groter dat de genoemde aantallen ook echt worden gehaald.

  De CG-Raad en Platform VG zijn blij dat de nieuwe afspraken niet vrijblijvend zijn. Voor elk jaar tot 2026 is afgesproken hoeveel extra mensen aan een baan moeten worden geholpen. Tussentijds wordt geëvalueerd of die aantallen worden gehaald. Als blijkt dat er niks van terecht komt, wordt alsnog het quotum ingevoerd.

  Werkbedrijven

  In het akkoord is ook afgesproken dat er 35 regionale Werkbedrijven komen.
  Die zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. Deze Werkbedrijven worden de nieuwe schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. De Werkbedrijven zorgen voor begeleiding op de werkplek en bepalen, in samenspraak met de betrokken werkgevers, de loonwaarde van werknemers. De werkbedrijven zijn een samenwerkingsverband van gemeenten, werkgevers en werknemers. Dit verhoogt de kans dat bedrijven en werknemers ook echt goed geholpen worden.

  CAO-loon

  Het goede nieuws is verder dat er een beter perspectief ontstaat voor werknemers met een arbeidshandicap om straks ook gewoon volgens een CAO betaald krijgen. Werkgevers krijgen het verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en het wettelijke minimumloon van de overheid terug, in de vorm van loonkostensubsidie. Kortom, het wordt voor beide partijen lonend.
  Hiervoor hebben de CG-Raad en Platform VG altijd gepleit.

  Via de Werkbedrijven zullen de gemeenten ook beschut werk organiseren voor mensen met een arbeidsbeperking die meer ondersteuning nodig hebben dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht.

  Uitwerking

  De afspraken in het akkoord lijken de arbeidskansen voor mensen met een arbeidshandicap te verbeteren. Maar nu komt het er op aan hoe deze afspraken worden uitgewerkt in de komende Participatiewet en op regionaal niveau. Voor de CG-Raad en Platform VG is het essentieel dat er echt maatwerk in de ondersteuning geboden gaat worden en dat die ondersteuning voor alle arbeidsgehandicapten gegarandeerd is.

  Wajong

  In het akkoord is nog een aantal wijzigingen ten opzichte van het regeerakkoord en de Contourenbrief Participatiewet opgenomen die van belang zijn voor mensen met een arbeidshandicap. Zo zullen de huidige Wajongers toch worden herkeurd. De Wajong is er straks uitsluitend nog voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn.

  (Bron: CG-raad.nl 12 april 2013 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.