Zorgmonitor is officieel gelanceerd

Zorgmonitor

Dokter

In 2015 is er veel veranderd in de zorg, ook voor mensen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking. Zij hebben vaak specifieke behoeften en mogelijkheden. De Zorgmonitor van de Oogvereniging en het Platform doven, slechthorenden en Tos (taalontwikkelingsstoornissen) is er om erop toe te zien dat niemand buiten de boot valt. Iedereen heeft immers recht op kwalitatief goede zorg en maatwerk. Zorgmonitor wordt op 1 juli officieel landelijk gelanceerd. Bij de Oogvereniging is hij al eerder online gegaan en loopt hij dan ook al volop.

U kunt over de volgende zorgdomeinen een melding doen:
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): zorg en ondersteuning die u bij de gemeente moet aanvragen zoals huishoudelijke hulp of regiotaxi
• Wet langdurige zorg (Wlz): zorg en ondersteuning die u bij het Zorgkantoor moet aanvragen
• Zorgverzekeringswet (Zvw): zorg die door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Bijvoorbeeld kortdurende revalidatie of ambulante zorg. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van bijv. uw huisarts of oogarts
• Jeugdwet: jeugdzorg die per 1 januari 2015 onder de gemeente valt, bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin

Met de uitkomsten van deze Zorgmonitor wil men aandachtspunten en verbeterpunten meenemen in het overleg met het Ministerie VWS, de VNG en zorgaanbieders.

Bezoek deze site voor meer informatie