Stijging aantal blinden en slechtzienden

Stijging van het aantal mensen dat blind of slechtziend is

Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting ongeveer 320.000 blinde en slechtziende mensen. Het gaat hierbij om 275.000 slechtzienden en 45.000 blinden. Mede door de vergrijzing, wordt in de aankomende jaren een stijging van 35 procent verwacht. Dit heeft tot gevolg dat er in 2020 440000 blinde en slechtziende mensen in Nederland zullen zijn. Meer dan 85% van hen is 50 jaar of ouder.

Door de stijging van de aantallen slechtzienden en blinden stijgen de kosten van de zorg aan gezichtsstoornissen sterk. De totale uitgaven aan gezondheidszorg in 2003 bedroegen ruim 57 miljard euro. 2,5% hiervan is toe te schrijven aan gezichtsstoornissen.

Oogfonds Nederlandwil mensen bewust laten worden van de impact die oogaandoeningen kunnen hebben op de kwaliteit van het leven. Daarbij loopt een groot aantal mensen het risico om onnodig slechtziend of blind te worden. Het Oogfonds geeft in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorlichting over het voorkomen van oogkwalen.

© Anderslezen.nl
dokter

De vraag naar oogzorg in Nederland neemt toe. Het artikel (zie onderstaande link) geeft de oorzaken aan en poogt een schatting te maken van de toename tussen 2010 en 2020 en aan te geven wat de consequenties daarvan zijn.

Het aantal 65-plussers in Nederland stijgt tussen 2010 en 2020 met 34%. De huisartsenregistraties tonen een toename van 43% van patiënten met oogaandoeningen. Modelleren van de nieuwe behandelmethoden laten een verdrievoudiging van het aantal behandelingen zien. Ten slotte lijkt het aantal blinden en slechtzienden met 20% te stijgen. De prevalentie van visuele beperkingen is het hoogst onder ouderen in zorginstellingen, mensen met een verstandelijke beperking en zelfstandig wonende ouderen.

De vraag naar oogzorg zal tussen 2010 en 2020 met 200-300% stijgen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de nieuwe behandelmogelijkheid van ‘natte’ LMD en maculaoedeem met intravitreale angiogeneseremmers. De capaciteit in de oogzorg dient verhoogd te worden, ondermeer door een taakherschikking tussen verschillende beroepsgroepen in de oogzorg. Standaard visusscreening van ouderen in zorginstellingen en van mensen met een verstandelijke beperking kan het aantal Nederlanders met vermijdbare visuele beperkingen terugdringen. Bij zelfstandig wonende ouderen is voorlichting en gerichte screening aangewezen.

Lees het volledige artikel
Websites over Ogen en oogziektes

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief