Studenten lopen geld mis bij studievertraging

Studenten met beperking lopen geld mis

Studenten met een functiebeperking maken amper gebruik van de financiële steun waarop ze recht hebben. Instellingen moeten hen beter informeren, concludeert de Inspectie van het Onderwijs. Studenten in het hoger onderwijs die vanwege een goede reden of buiten hun schuld, bijvoorbeeld door een beperking, studievertraging oplopen, kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door hun onderwijsinstelling via het zogenoemde profileringsfonds.
Leraar wijst op een grafiek, aan studenten?

Profileringsfonds onbekend

De Inspectie deed onderzoek naar deze regeling. Men meldt in een rapport dat “studenten met een functiebeperking vrijwel niet bekend zijn met het profileringsfonds”. Problematisch, aldus de inspectie, want ze doen geen beroep op het fonds terwijl ze er wel recht op hebben. Daardoor kunnen ze hun studie misschien niet afronden. Studenten met een functiebeperking lopen vaker een studievertraging op en vallen vaker uit. Vanwege het verdwijnen van een extra jaar basisbeurs via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is deze groep meer dan voorheen aangewezen op het profileringsfonds om hun studie succesvol te kunnen doorlopen, aldus de Inspectie. De verwachting is bovendien dat de gestage groei van het aantal studenten dat voor het fonds in aanmerking komt, doorzet. 

Informatie slecht vindbaar

Er zijn meerdere redenen voor de onbekendheid van het profileringsfonds:
* de informatie op de websites over het fonds is vaak afwezig
* lastig te vinden
* onduidelijk voor studenten met een functiebeperking

Onvoldoende vertrouwd

Daarnaast bestaat de indruk dat studentendecanen en studieadviseurs evenmin goed vertrouwd zijn met de regeling. We vroegen mevrouw Riekje Stuut, studentendecaan van de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de commissie ‘Studeren met een handicap’, van het Landelijk Beraad Studentendecanen om een reactie. “Ik herken zelf niet dat studentendecanen niet goed op de hoogte zijn van het profileringsfonds,” aldus Stuut. “De studentendecanen in Nijmegen worden zelfs altijd betrokken bij het schrijven en wijzigen van de regeling. Mijn directe collega’s heb ik er dus ook niet over gehoord. Maar ik neem de opmerkingen en mailtje graag mee in ons bestuursoverleg. Wat ik wél herken, is dat het voor studenten vaak onduidelijk is wat het verschil nu is tussen DUO en het profileringsfonds.”

Betere voorlichting

De Inspectie bevestigt in het rapport dat het onderzoek geen algemeen dekkend beeld geeft. Instellingen moeten zelf nagaan of genoemde problemen spelen en zo ja, hoe deze aan te pakken. Maar de oproep aan de universiteiten en hogescholen is duidelijk: zij moeten studenten met een functiebeperking beter en actiever gaan informeren over het profileringsfonds. 

Gepubliceerd op: 28 november 2018
Voorste kamer
Nieuws en publicaties van onze redactie. Het doel van deze website is om onafhankelijk nieuws voor én over blinden en slechtzienden op één plek aan te bieden. Je treft hier nieuws aan dat is geselecteerd uit bestaande bladen en nieuws dat door de redactie van de Voorste Kamer is opgesteld uit eigen nieuwsgaring.

Financiële tegemoetkoming studenten verlengd

Mogelijke vergoeding vanuit onderwijsinstelling
Vanuit het Profileringsfonds kun je een vergoeding van je onderwijsinstelling krijgen als je met een goede reden vertraging oploopt. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent, zwanger bent geworden of een beperking hebt. Om dit te kunnen ontvangen moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
Je hebt collegegeld betaald voor je opleiding
Je ontvangt studiefinanciering
Je loopt studievertraging op door bijzondere omstandigheden, zoals een handicap of (chronische) ziekte, of vanwege een zwangerschap en bevalling

Lees ook: Studie en onderwijs